OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU iwc-club.cz

Podmínky vernostního programu a akčních nabídek v internetovém obchodě IWC-CLUB.CZ

 1. Internetový obchod na stránkách www.iwc-club.cz (dále jen „internetový obchod“) provozuje společnost International Wine Company s.r.o., IČO 07235496, se sídlem Křížkovského 617/10, Muglinov, 712 00 Ostrava, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 75042, která je plátcem daně z přidané hodnoty pod číslem CZ07235496
 2. dále jen „Prodávající“. Prodávajícího lze kontaktovat na následujícím telefonním čísle: +420 234 290 642 v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin (cena volání dle tarifu telefonního operátora) nebo e-mailem na e-mailové adrese: info@iwc-club.cz
 3. Kupujícím může být fyzická osoba starší 18 let, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity (dále jen „Kupující“).
 4. Objednávat lze nepřetržitě 24 hodin denně, s výjimkou času vyhrazeného na technické přestávky, které jsou uvedeny na internetových stránkách Prodávajícího.
 5. K uzavření smlouvy a realizaci objednávky dochází poté, co Kupující provede platbu na bankovní účet Prodávajícího převodem nebo prostřednictvím platebního systému PayPal (platby prostřednictvím PayPal jsou prováděny za podmínek stanovených Správcem tohoto systému – PayPal).
 6. Veškeré zakoupené zboží, včetně časopisů a knih, které si Kupující předplatil nebo se přihlásil k jejich odběru, je zasíláno na adresu uvedenou Kupujícím v objednávkovém formuláři.
 7. Zadání objednávky Prodávajícímu znamená udělení souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů Kupujícího za účelem realizace objednávky v souladu s ustanoveními Zákona o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb., ze dne 24.4.2019 a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a výše uvedeným nařízením a Kupující má možnost prohlížet, opravovat, aktualizovat a mazat své osobní údaje. Kupující může v e-mailové objednávce vyhradit rozsah zpracování nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Údaje jsou poskytovány dobrovolně.
 8. Správcem osobních údajů (subjektem, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů) je International Wine Company s.r.o. se sídlem K r í ž k o v s k é h o 6 1 7 / 1 0, 712 00 O s t r a v a, IČO: 07235496, e-mail info@iwc-club.cz. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely provádění ustanovení obchodních podmínek a v souladu se souhlasy, které Kupující udělil Správci. Právním základem zpracování jsou činnosti související s realizací smlouvy uzavřené po vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami a případně se souhlasem subjektu údajů. Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu. Právním základem zpracování je:
  1. Plnění či uzavření smlouvy: pro účely dodání zboží a zajištění souvisejících služeb nebo
  2. Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
  3. Oprávněný zájem: Osobní údaje, vedené v interním systému, mohou být uchovány v rámci evidence, zpětné dohledatelnosti či obhajoby právních nároků Správce.
 9. Je-li právním základem pro zpracování také souhlas subjektu údajů, příjemci (zpracovatele) osobních údajů jsou subjekty uvedené v souhlasech. Údaje budou zpracovávány pro účely realizace smlouvy a 10 let po její realizaci za účelem ochrany práv s ohledem na nároky (promlčecí lhůta), v tomto případě můžeme zpracovávat údaje k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetích stran (právní základ z článku 6.1). f. GDPR). Údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů budou zpracovávány, dokud nebude naplněn účel, pro který byly shromážděny, nebo do doby vznesení námitky proti zpracovávání osobních údajů subjektu údajů, podle toho, k čemu dojde dříve. Jako subjekt údajů máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání, omezení zpracování, jakož i právo na přenos údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů zpracovávaných na základě souhlasu. Máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste dali Správci. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů, které bylo provedeno před jeho odvoláním. Máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Svých práv, včetně odvolání uděleného souhlasu, může subjekt údajů využít tím, že se obrátí na Správce a učiní prohlášení.
 10. Prodávající si vyhrazuje právo neprovádět objednávky s nesprávnou nebo neúplnou adresou a před realizací objednávky si ověřit údaje poskytnuté Kupujícím na vlastní náklady telefonicky nebo e-mailem.
 11. Není-li možné objednávku realizovat, Prodávající si vyhrazuje právo její realizaci pozastavit. Prodávající se zavazuje tuto skutečnost Kupujícímu neprodleně oznámit s uvedením důvodu pro odklad realizace objednávky.
 12. Veškeré zboží, které Prodávající nabízí je nové.
 13. Prodávající odpovídá za vady zboží zakoupeného v internetovém obchodě za zvláštních podmínek uvedených v § 1820 a násl. a na základě obecných ustanovení § 2099- 2112 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Kupující bere na vědomí, že Věc je vadná, nemá-li vlastnosti uvedené v § 2095 a 2096 obč. zákoníku.
 14. Reklamace zboží musí obsahovat údaje o subjektu, který reklamaci podává: jméno, příjmení (nebo název společnosti) a předmět reklamace. Reklamace mají být zaslány na adresu Prodávajícího, nebo e-mailem na následující e-mailovou adresu: info@iwc-club.cz. Telefonní číslo pro reklamace: +420 234 290 642 v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin. Cena volání dle tarifu telefonního operátora. Doba pro podání reklamace je 6 (šest) měsíců ode dne, kdy Kupující zboží obdržel.
 15. Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy (vrátit objednané zboží) do 14 (čtrnácti) dnů bez udání důvodu. Právo odstoupit od smlouvy (vrátit objednané zboží) zaniká po 14 (čtrnácti) dnech ode dne doručení zboží Kupujícímu a v případě, že předmětem smlouvy (objednávky) je předplatné nebo přihlášení se k odběru, po 14 (čtrnácti) dnech ode dne doručení prvního výtisku. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je Kupující povinen informovat Prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným písemným prohlášením zaslaným poštou nebo e-mailem na adresu Prodávajícího uvedenou v Obchodních podmínkách. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje, aby Kupující zaslal prohlášení před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy (vrácení objednaného zboží) vrátí Prodávající všechny platby přijaté od Kupujícího nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávající obdržel informaci o rozhodnutí Kupujícího uplatnit právo na odstoupení od smlouvy. Spotřebitel nehradí v souvislosti s tímto vrácením žádné poplatky. Prodávající může pozdržet vrácení platby až do doby převzetí vraceného zboží. Zboží má být odesláno nebo předáno na adresu Prodávajícího nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy Kupující informoval Prodávajícího o odstoupení od smlouvy. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy (vrátit objednané zboží), pokud předmětem objednávky jsou noviny, periodika nebo časopisy.
 16. Kupující má před převzetím zásilky zkontrolovat, zda byl obal při přepravě poškozen. V případě poškození obalu má Kupující odmítnout převzetí zásilky a v přítomnosti doručovatele nebo kurýra vyhotovit prohlášení o škodě a kontaktovat Prodávajícího.
 17. Internetový obchod umožňuje zakoupení vstupenky opravňující k účasti na akci, kterou nabízí Prodávající. Nákup je možný nejpozději jeden pracovní den před konáním akce. Prodávající si vyhrazuje právo ukončit online prodej kdykoli bez udání důvodu. Kupující vytiskne potvrzení objednávky a potvrzení o převodu, které jsou společně potvrzením o zakoupení vstupenky a opravňují jej k účasti na akci. Objednávku zadanou v internetovém obchodě může Kupující zrušit nejpozději do 3 pracovních dnů před konáním akce zasláním e-mailu na adresu: info@iwc-club.cz. Částka za vstupenku zakoupenou v internetovém obchodě se vrací buď v hotovosti v sídle Prodávajícího v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin, nebo převodem na bankovní účet uvedený Kupujícím. Pokud je událost zrušena Prodávajícím, je Prodávající povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost Kupujícímu a vrátit uhrazenou částku na vlastní náklady způsobem dohodnutým s Kupujícím. Platnost vstupenky vyprší ve chvíli začátku akce, který je vyznačen v potvrzení objednávky – to znamená, že po začátku akce nemá Kupující nárok vstupenku vrátit nebo přerezervovat (přerezervovat znamená vrátit a znovu zakoupit). Nevyužité vstupenky nelze vrátit ani přerezervovat.
 18. Dodání zboží probíhá za následujících podmínek:
  1. Zboží je doručeno na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce. Předpokládaný termín dodání Zboží je uveden v přehledu objednávky, dříve než Kupující objednávku potvrdí kliknutím na tlačítko “Objednat a zaplatit”.
  2. Očekávaná dodací lhůta při výběru kurýrní služby je 1 pracovní den ode dne následujícího po odeslání zásilky. Celková a maximální doba realizace objednávky nemá překročit 7 pracovních dnů a v žádném případě nepřekročí 20 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Začátek realizace objednávky může být pozdržen, dokud nebude na bankovním účtu Obchodu zaúčtována částka kupní ceny (a případných přepravních nákladů), pokud si Kupující jako způsob platby zvolí online platbu (tj. prostřednictvím služby PayPal, nebo online převodu).
  3. Zboží je dodáváno na uvedenou adresu na území České republiky způsobem, který zvolil zákazník (DPD), Poplatek za doručení produktů je uveden během realizace objednávky.
  4. Veškeré zásilky jsou doručovány pojištěnou kurýrní službou v následujících sazbách:


   od 800 Kč – bezplatně
  5. Objednávky v hodnotě vyšší než 800,00 (slovy: osm set) Kč jsou doručovány na náklady Obchodu. V jiném případě hradí náklady na přepravu zakoupeného Zboží ve výši uvedené v nákupním košíku Kupující, který bude informován před potvrzením objednávky. Ke každému odesílanému produktu je připojen doklad o koupi, faktura s DPH.
 19. Kupující hradí cenu objednaného Zboží a náklady na dopravu, kterou zvolil:
  1. na „dobírku“ dopravci kurýrní společnosti při dodání zboží
  2. bankovním převodem, prostřednictvím online platby v platebním systému TrustPay nebo PayPal před dodáním zboží. V případě, že Kupující zvolí platbu předem a platba nebude připsána na účet International Wine Club nebo zprostředkovatele transakce (TrustPay nebo PayPal) do dvou dnů od zadání objednávky, objednávka bude tímto zrušena. V takovém případě lze objednávku zadat znovu a zvolit jiný způsob platby. Objednávka splatná bankovním převodem nebo kreditní kartou je realizována po obdržení platby za zboží.
  3. bankovním převodem z účtu Kupujícího přímo na účet I n t e r n a t i o n a l W i n e C o m p a n y s . r . o číslo: 115-7504180297/0100
 20. I n t e r n a t i o n a l W i n e C o m p a n y s . r . o. si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v eshopu, zavádět do prodeje nové produkty, provádět a rušit slevové akce na internetových stránkách obchodu a měnit je v souladu s občanským zákoníkem a dalšími zákony, aniž by došlo k porušení práv osob, které uzavřely kupní smlouvy na zboží nabízené obchodem před provedením výše uvedených změn nebo k porušení práv osob oprávněných k využití dané slevy, v souladu s jejími pravidly a po dobu jejího trvání.
 21. Po zvolení způsobu platby bankovním převodem je Kupující přesměrován na platební bránu PayPal nebo TrustPay, záleží co Kupujíci zvolí. Platba je možná až poté, co Kupující vyjádří souhlas s obchodními podmínkami tohoto způsobu platby, který jako zúčtovatel poskytuje PayPall nebo TrustPay.
 22. Prezentace zboží Prodávajícím nepředstavuje nabídku ve smyslu § 1731 odst. 1 Občanského zákoníku, je veřejnou nabídkou, v souladu s § 1780 odst. 1. nebo výzvou k podávání nabídek dle § 1780 odst. 2.
 23. Cílem žádného ustanovení těchto předpisů není porušovat práva Kupujícího. Nelze je tak ani interpretovat, protože v případě nesouladu kterékoli části obchodních podmínek s platnými zákony Prodávající prohlašuje, že bezpodmínečně dodržuje a uplatňuje platné zákony namísto zpochybněného ustanovení obchodních podmínek.
 24. Aktuální znění obchodních podmínek je Kupujícímu k dispozici v záložce Obchodní podmínky internetového obchodu. V průběhu realizace objednávky a po celou dobu poprodejní péče o zákazníka platí obchodní podmínky, se kterými byl vyjádřen souhlas během provádění objednávky, s výjimkou situace, kdy by jejich ustanovení byla pro Kupujícího méně výhodná než současné obchodní podmínky.
 25. Ostatní záležitosti, které nejsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách, se řídí příslušnými právními ustanoveními, včetně občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Spory rozhoduje místně a věcně příslušný soud podle sídla Prodávajícího.

International Wine Company s.r.o.

 

Já, …………………….., tímto informuji o odstoupení od kupní smlouvy na zboží:

 • ………………………
 • ………………………
 • ………………………
 • ………………………
 • ………………………

Datum přijetí zboží:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Podpis (pouze pokud je formulář zaslán v tištěné podobě)

Datum