Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a podmínky užívání cookies

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto zásady ochrany osobních údajů internetové stránky iwc-club.cz mají informativní charakter a nevyplývají z nich závazky pro Zákazníky nebo Příjemce služeb internetového obchodu.

2. Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím internetového obchodu je společnost I n t e r n a t i o n a l W i n e C o m p a n y s . r . o. (dále jen „Správce“), která je zároveň poskytovatelem služeb internetového obchodu a provozovatelem Klubu I n t e r n a t i o n a l W i n e C o m p a n y.

3. Osobní údaje Příjemce služby a Zákazníka jsou zpracovávány v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Správce vyvine veškeré úsilí, aby chránil zájmy subjektů údajů, a zejména zajiští, aby jím shromažďované údaje byly zpracovávány v souladu s platnými předpisy; byly shromažďovány pro dané, legitimní účely a nepodléhaly dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely; byly věcně správné a úměrné účelům, pro které jsou zpracovávány a nebyly uchovávány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů déle, než je nezbytné k naplnění účelu zpracování.

4. Vlastníka webové stránky lze kontaktovat na e-mailové adrese: info@iwc-club.cz

II. ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ A PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

1. Účel, rozsah zpracování a příjemci údajů zpracovávaných Správcem vyplývají z činností Zákazníka nebo Příjemce služeb. Pokud například Zákazník při zadávání objednávky vybere osobní vyzvednutí namísto doručení kurýrem, jeho osobní údaje budou zpracovávány za účelem uzavření a realizace kupní smlouvy, ale nebudou již poskytnuty dopravci, který zboží na pokyn Správce doručuje.

2. Účely vedení evidence osobních údajů Zákazníků nebo Příjemců služeb Správcem:

a. uzavření a realizace kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb (např. účet);

3. přímý marketing vlastních výrobků nebo služeb Správce prostřednictvím zasílání obchodních informací e-mailem nebo telefonických nabídek může být prováděn z důvodu oprávněného zájmu Správce.

4. Příjemci ( zpracovatele) osobních údajů Zákazníků internetového obchodu:

a. pokud Zákazník v Internetovém obchodě vybere doručení kurýrem, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dopravci, nebo zprostředkovateli, který na pokyn Správce zajišťuje dopravu zboží;

b. pokud Zákazník v Internetovém obchodě platí kreditní kartou, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu, který v Internetovém obchodě provozuje platební systémy.

5. Správce může zpracovávat následující osobní údaje Zákazníků a Příjemců služeb, kteří využívají služeb Internetového obchodu, IWC Club nebo I n t e r n a t i o n a l W i n e C o m p a n y s . r . o.: jméno a příjmení; e-mailová adresa; kontaktní telefonní číslo; dodací adresa (ulice, číslo popisné, PSČ, město, stát), adresa bydliště/ místo podnikání/ sídlo (pokud se liší od dodací adresy). V případě Zákazníků a Příjemců služeb, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dále zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ), číslo licence na prodej alkoholu Zákazníka nebo Příjemce služeb.

6. Poskytnutí osobních údajů uvedených výše může být nezbytné k uzavření a realizaci kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb v internetovém obchodě. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je předem uveden na stránkách internetového obchodu a v Obchodních podmínkách internetového obchodu.

III. COOKIES A ÚDAJE O UŽÍVÁNÍ STRÁNKY

1. Cookies jsou malé textové soubory, odeslané serverem a uložené do Vašeho zařízení při návštěvě webových stránek internetového obchodu (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě smartphonu - podle typu zařízení, které při návštěvě našeho internetového obchodu používáte).

2. Správce může zpracovávat údaje získané díky souborům cookies během Vaší návštěvy internetového obchodu pro následující účely:

a. identifikaci uživatelů přihlášených do internetového obchodu a zapamatování jejich přihlášení;

b. zapamatování produktů, které byly přidány do košíku, za účelem jejich objednání;

c. zapamatování údajů z vyplněných objednávkových formulářů, dotazníků nebo přihlašovacích údajů do internetového obchodu;

d. přizpůsobení obsahu stránek internetového obchodu individuálním preferencím Příjemce služeb (týkajících se např. barev, velikosti písma, rozložení stránky) a optimalizace užívání stránek internetového obchodu;

e. vytváření anonymních statistik, které poskytují přehled o tom, jak jsou stránky internetového obchodu používány.

3. Většina na trhu dostupných prohlížečů ve výchozím nastavení standardně ukládá soubory cookies. Způsoby používání cookies můžete spravovat v nastavení vlastního prohlížeče. To znamená, že můžete např. částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela zakázat ukládání souborů cookies – tato druhá možnost však může ovlivnit některé funkce internetového obchodu (například nebude možné zadat objednávku v objednávkovém formuláři, protože Produkty v košíku nebudou v dalších krocích zapamatovány).

4. Nastavení způsobu užívání cookies ve Vašem prohlížeči je důležité pro vyjádření souhlasu či nesouhlasu s uložením souborů cookies, které používá náš internetový obchod. V souladu s předpisy může být tento souhlas vyjádřen nastavením Vašeho webového prohlížeče. Pokud s použitím souborů cookies nesouhlasíte, změňte příslušným způsobem nastavení Vašeho webového prohlížeče.

5. Podrobné informace o tom, jak změnit nastavení cookies a jak cookies odstraňovat v nejčastěji používaných webových prohlížečích, naleznete v nápovědě prohlížeče.

6. Správce také zpracovává anonymizované provozní údaje o používání internetového obchodu (tzv. logy - IP adresy, domény) pro vytváření statistik, které jsou přínosné při správě internetového obchodu. Tyto údaje jsou agregované a anonymní, tj. neobsahují prvky, kterými lze identifikovat návštěvníky internetového obchodu. Logy nejsou poskytovány třetím stranám.

IV. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

1. Poskytování osobních údajů Zákazníkem nebo Příjemcem služeb je dobrovolné. Pokud se ale rozhodnete neposkytnout osobní údaje, které jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu a v Obchodních podmínkách internetového obchodu a které jsou nezbytné k uzavření a realizaci Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb, nebude možné tyto Smlouvy uzavřít.

2. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů Zákazníka nebo Příjemce služeb je jeho potřeba realizovat objednávku, které je smluvní stranou, nebo provést na jeho žádost příslušné činnosti před uzavřením smlouvy. V případě, že údaje jsou zpracovávány za účelem přímého marketingu vlastních produktů či služeb Správce, je právním základem pro takové zpracování (1) předchozí souhlas Zákazníka nebo Příjemce služeb nebo (2) plnění právně oprávněných zájmu realizovaných Správcem. Přímý marketing vlastních výrobků nebo služeb Správce formou zasílání obchodních informací e-mailem nebo telefonického oslovování je prováděn na základě oprávněného zájmu Správce osobních údajů.

V. PRÁVO NA KONTROLU, PŘÍSTUP K ÚDAJŮM A JEJICH OPRAVU

1. Zákazník nebo Příjemce služeb má právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu.

2. Každá osoba má právo kontrolovat zpracovávání údajů, které se jí týkají, obsažených v databázi Správce, zejména pak právo: požadovat doplnění, aktualizaci, opravu osobních údajů, dočasné nebo trvalé pozastavení jejich zpracovávání nebo jejich odstranění, pokud jsou neúplné, zastaralé, nepravdivé nebo byly shromážděny v rozporu se zákonem, nebo již nejsou nezbytné k naplnění účelu, pro který byly shromážděny.

3. Pro doplnění, aktualizaci, opravu, pozastavení zpracování nebo vymazání osobních údajů maloobchodních zákazníků internetového obchodu nebo členů klubu IWC Club se obraťte na zákaznický servis na e-mailové adrese: info@iwc-club.cz

4. Pro doplnění, aktualizaci, opravu, pozastavení zpracování nebo vymazání údajů velkoobchodních zákazníků B2B platformy I n t e r n a t i o n a l W i n e C o m p a n y s . r . o. Velkoobchod, se obraťte na zákaznický servis na e-mailové adrese: objednavky@iwc-club.cz

5. V případě, že Správce hodlá zpracovávat nebo zpracovává údaje o Zákazníkovi nebo Příjemci služby za účelem přímého marketingu vlastních produktů či služeb Správce, je subjekt údajů oprávněn (1) podat písemnou, odůvodněnou žádost o ukončení zpracovávání osobních údajů s ohledem na příslušnou situaci, nebo 2) vznést námitku proti zpracovávání svých údajů. Pro využití výše uvedených práv se obraťte na zákaznický servis na e-mailové adrese: objednavky@iwc-club.cz

6. Pokud Zákazník udělil souhlas se zpracováním údajů pro účely přímého marketingu výrobků nebo služeb Správce, může jej kdykoli odvolat. Pro odvolání souhlasu zašlete e-mail na adresu info@iwc-club.cz

VI. GOOGLE ANALYTICS, OPTIMIZELY A HOTJAR WEB ANALYTICS

1. Správce využívá služby Google Analytics poskytované společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), služby HotJar poskytované společností Hotjar Ltd (Malta) a služby Optimizely poskytované společností Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105). Tyto služby pomáhají správci analyzovat, jak je internetový obchod používán.

2. Google Analytics, HotJar a Optimizely používají soubory cookies k analýze, jak je internetový obchod používán. Cookies jsou malé textové soubory, odesílané serverem a ukládané na Vašem zařízení při využívání služeb internetového obchodu (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě smartphonu - podle typu zařízení, které při využití služeb našeho internetového obchodu používáte).

3. Informace získané prostřednictvím souborů cookies jsou ukládány na serverech používaných společnostmi Google Inc, HotJar Ltd a Optimizely Inc., včetně serverů na území USA. Pokud aktivujete anonymizaci IP adresy při používání internetového obchodu, bude IP adresa předem zkrácena na území členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je na server v USA zasílána celá IP adresa a je zkrácena až tam.

4. Společnosti Google Inc., HotJar Ltd I Optimizely Inc. tyto informace na pokyn Správce používají k posouzení, jak je internetový obchod používán, k vytváření zpráv o provozu webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním internetového obchodu.

5. Shromážděné údaje jsou zpracovávány v rámci výše uvedených služeb anonymně (jedná se o tzv. provozní údaje, která znemožňují identifikaci osob). Tyto údaje jsou agregované a anonymní, tj. neobsahují prvky, kterými lze identifikovat uživatele internetového obchodu.

6. Většina na trhu dostupných prohlížečů ve výchozím nastavení standardně ukládá soubory cookies. Způsoby používání cookies můžete spravovat v nastavení vlastního prohlížeče. To znamená, že můžete např. částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela zakázat ukládání souborů cookies – tato druhá možnost však může ovlivnit některé funkce internetového obchodu.

7. Nastavení způsobu užívání cookies ve Vašem prohlížeči je důležité pro vyjádření souhlasu či nesouhlasu s uložením souborů cookies, které používá náš internetovm obchod. V souladu s předpisy může být tento souhlas vyjádřen nastavením Vašeho webového prohlížeče. Pokud s použitím souborů cookies nesouhlasíte, změňte příslušným způsobem nastavení Vašeho webového prohlížeče.

8. HotJar může zaznamenávat kliknutí myší, pohyby myši, posouvání a zadávané informace, které nejsou osobními údaji.

9. Můžete také zabránit přenosu dat shromažďovaných prostřednictvím souborů cookies z Vašeho zařízení do Google Analytics, HotJar Ltd i Optimizely (včetně přenosu IP adresy) stažením a instalací pluginu prohlížeče od společností Google Inc, HotJar Ltd i Optimizely Inc. dostupných na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl , https://www.hotjar.com/contact i http://www.optimizely.com/opt_out.

10. Podrobné informace o zásadách, podle kterých výše uvedené služby fungují, včetně zásad shromažďování a zpracovávání údajů, jsou k dispozici na adrese: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Webové stránky internetového obchodu mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud přejdete na jiné webové stránky, Správce doporučuje, abyste se seznámili s jejich zásadami ochrany osobních údajů. Zde uvedené zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na tento internetový obchod.

2. Správce přijímá technická a organizační opatření k zabezpečení zpracovávaných osobních údajů, úměrná rizikům a kategoriím chráněných údajů, zejména chrání údaje před neoprávněným přístupem, neoprávněným shromažďováním, zpracováváním v rozporu s platnými předpisy a před jejich změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením.

3. Správce zajišťuje následující technická opatření, aby zabránil neoprávněnému shromažďování a změnám osobních údajů přenášených elektronicky:

a. Zabezpečení databáze před neoprávněným přístupem.

b. Přístup k účtu pouze po zadání osobního přihlašovacího jména a hesla.

c. SSL certifikát.

pixel